فرق و مذاهب در عصر سلجوقیان
49 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد تهران
نام استاد/نام دانشجو : علی محمدی
این رساله ابتدا توسط مرحوم دکتر کسایی راهنمایی می شد و پس از رحلت ایشان استاد راهنمای این رساله دکتر عالم زاده قرار گرفت. در بخشهای اولیه و طرح نویسی توانستم به ایشان مدد رسانم و در بخش مذهب تشیع از این رساله اصولا طرحش با اینجانب سپری گردید. در مقدمه این پایان نامه برخی از حقایق این پایان نامه تدوین شده است.