پلورالیسم رفتاری و نهج البلاغه
40 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: سطح دو حوزه علمیه خراسان
نام استاد/نام دانشجو : وجیه جعفری
این پایان نامه در سال 1386 توسط این بنده حقیر به نویسنده آن پیشنهاد شد و پس طی گذران یک سال و مراحل پایانی به علت ناراحتی های مختلف جسمی و روحی ناگزیر اعلام انصراف داده و دیگری کار را به پایان رسانید.. پایان نامه مزبور به رفتارهای مختلف و گوناگونی که دارای تضاد می باشد در نهج البلاغه بررسی نموده است و در برابر این رفتارهای گوناگون رفتارهایی که دارای منطق عملی است از ناحیه امیر المؤمنین را مورد مداقه قرار داده است. در واقع دو نوع رفتار را در نهج البلاغه پی گیری نموده است یکی رفتارهای پلورالیسمی و دیگری رفتارهای منطقی و توحیدی.