بن مایه های دینی و تاریخی صهیونیسم
42 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: سطح دو حوزه علمیه خراسان
نام استاد/نام دانشجو : سمیه خزایی
این پایان نامه به بررسی زمینه های تشکیل و به وجود آمدن جریان سیاسی صهیونیست ها پرداخته است زمینه هایی که هم جنبه دینی دارد و هم جنبه تاریخی . این پایان نامه به جهت غنای زیاد آن توسط بوستان کتاب منتشر و به چاپ دوم نیز رسیده است.