سیر نظریه ولایت فقیه در طول تاریخ
56 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: سطح دو حوزه علمیه خراسان
نام استاد/نام دانشجو : صفیه مشیری
این پایان نامه در سال 1383 دفاع شد و همان گونه که از نامش پیداست سیر تاریخی اندیشه ولایت فقیه را در تاریخ اسلامی بررسی نموده است . این پایان نامه بر اساس گفته نویسنده رتبه یک استانی را به خود اختصاص داده و جایزه ای را به همین مناسبت دریافت نموده است.