حکمت های مثنوی
32 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در زمانی که حضرت آیت الله العظمی زنجانی در سالهای 60 -63 درسهای مثنوی را بیان می کردند آن هم برای نوعی مبارزه با تصوف خانقاهی آن دوره که در میان جوانان بسیار گسترش یافته بود، اینجانب بر اساس آموخته های آن حضرت و استعداد اندک خویش تلاش کردم تا حکمت های دفتر اول مثنوی را استخراج نموده و اندکی توضیح دهم .