تعلیقه بر جلد اول اسفار
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جلئ اول اسفار شریف در فلسفه که از استیدی چون حضرت آیت الله العظمی زنجانی و صدرای زمان حضرت استاد آشتیانی تلمذ نمودم برخی از یافته ها خویش و یا توضیحاتی که به دست آورده بودم بر آن مباحث شریف با حفظ احترام و بزرگی که برای آن کتاب و نویسنده آن کتاب قائل بودم تدوین نمودم. در حقیقت با این تعلقات آن کتاب توضیح داده نشده است بلکه اینجانب خواستم خودی نشان دهم.