بررسی تاریخی و تحلیلی اندیشه های غالیه
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به صورت پروژه توسط دفتر تبلیغات اسلامی خراسان گروه فلسفه و کلام واگذار شده است که دارای 4 بخش می باشد سه بخش آن به سامان رسیده است و بخش چهارم در حال تدوین می باشد. بخش اول به مباحث کلی پرداخته است و از جمله مباحث آن به مفهوم شیعه و سیر تاریخی آن پرداخته است که بر خلاف کتب معمول شیعه را آن گونه تعریف ننموده است و حقیقت آن را از لابلای فرمایشات ائمه علیهم السلام استخراج نمودم. در بخش دوم به بررسی فرقه های غالیه و سیر تاریخی آن و چگونگی شکل گیر آنان پرداخته است . و در بخش سوم به بحث هندسه معرفتی غالیان پرداخته و بر اساس اندیشه آنان و مفهوم شیعه در نزد ائمه اطهار علهیم السلام غالیان را اصولا شیعه ندانسته و هر آن کس که آنان را شیعه نامیده و یا از فرق شیعه خوانده است به خطاء رفته. در بخش چهارم به تأثیر اندیشه غالیان بر مذهب تشیع در طول تاریخ و نیز فرقه ها و گروه هایی که متأثر و یا واگیرنده و یا شیوه آنان را پیموده اند را گزارش نموده و تحلیلات خود را آورده ام.