خود فریفتگان
32 بازدید
ناشر: انتشارات جواد الائمه (ع)
نقش: مترجم
سال نشر: 1374
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این اثر ترجمه کتاب الکشف و التبیین فی غرور الخلق اجمعین اثر ابو حامد غزالی است. موضوع آن اخلاق است و بخشهایی از این مفاهیم و بلکه با توسعه بیشتری ولی با همین سیاق در کتاب بزرگ خویش احیاء العلوم مطالبی را آورده است و مترجم برای ترجمه این کتابش از آن بخشها غفلت نورزیده و آن را نیز مد نظر داشته است تا بهتر و از غنای بیشتری برخوردار گردد. زیرا این کتاب بسیار مختصر و در واقع چکیده آن اثر بزرگ احیاء العلوم می باشد.