کارکرد رسانه‌های جمعی
44 بازدید
محل نشر: مجله اندیشه حوزه شماره 22، تیر 1379.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ابتدا به بحث رسانه و رسانه های جمعی پرداخته شده است و کارکرد آن را به صورت سلبی و ایجابی مورد بررسی قرار داده است و این که پیام قابلیت انتقال دارد و یا پیام ایجاد معنا در ذهن مخاطب می کند از اصول کلی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.