تعامل فرهنگ و حقوق
41 بازدید
محل نشر: نشریه اندیشه حوزه شماره 1مرداد و شهریور1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله نویسنده بر آن است که حقوق در میان بشر بر گرفته از نوع فرهنگ جامعه می باشد و فرهنگ را نوع اندیشه و تفکر انسان تعریف کرده است. زیرا، جمیع رفتار و عناصری که در فرهنگ تعریف شده است از فکر و اندیشه بشر نشأت می گیرد. برای اثبات ایم مدعا به روایات و آیات قرآن کریم متمسک شده است و تحلیل های خود را مبتنی بر آن قرار داده است