مفهوم شناسی احباط از منظر قرآن
43 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای قرآنی شماره 29 و 30
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث احباط و تکفیر از مباحث مهم کلامی است که با مراجعه به قرآن کگریم و مجموعه روایات و یافته های عقلی و کلامی لازمه اعتقاد به این مبحث به طور رایج آن گونه که مطرح شده است، عبارت خواهد بود از این که باید همواره یک عمل وجود داشته باشد و آن یا خوب است یا باطل، این مقاله بر اساس آنچه از قرآن استفاده شده این نظریه را باطل نموده است