معاد از دیدگاه حکماء و صدر المتألهین
49 بازدید
محل نشر: خردنامه صدرا شماره 15
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این بحث ابتدا به معانی لغوی معاد پرداخته شده است و سپس معنای آن را در آیات و روایات پی کرده و بعد از آن بر اساس یافته های قرآنی و وحیانی دیدگاه های حکماء و صدر المتألهین را آورده ام.