تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
مبانی فقه و حقوق اسلامی 
فردوسی مشهد 
0.00 
فوق لیسانس 
1395 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی 
17.00 
خارج 
 
 
 
0.00