سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده نهج البلاغه آموزش و پرورش مشهد 
مسئول 
 
 
بستر سازی برای پژوهش  
همکاری 
نشریه قلم مهر 
مسئول صفحه فرهنگ 
 
 
تنظیم مقالات و تدوین  
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
مدیر گروه فلسفه و عرفان 
 
 
بستر سازی برای آموزش و طراحی دورهها 
همکاری 
گروه معارف اسلامی دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی 
کارشناس 
 
 
تنظیم دوره ها و جذب استاد 
همکاری 
آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد 
عضو گروه تحقیق و پژوهش 
 
 
بستر سازی و برنامه نویسی پژوهشی  
همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
عضو کمیته استانی همایش آسیب شناسی 
 
 
بستر سازی برای تحقیق آسیب شناسی 
همکاری 
آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد 
سر گروه دینی و قرآن 
 
 
تنظیم برنامه و بستر سازی برای پژوهش 
همکاری 
آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد 
سر گروه جامعه شناسی 
 
 
تنظیم برنامه و بستر سازی برای پژوهش 
همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
شورای سر دبیری نشریه داخلی 
 
 
بستر سازی برای پژوهش  
همکاری 
شورای هماهنگی تبلیغات استان 
عضو شورای هماهنگی تبلیغات استان 
 
 
برنامه ریزی و نظارت بر روند تبلیغات 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
نماینده معاونت آموزش 
 
 
رسمیت بخشیدن به فعالیت های آموزشی  
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
مدرس 
 
 
آشنایی با حکمت مشاء و اشراق 
تدریس 
پژوهشکده نهج البلاغه مشهد 
مدرس 
 
 
روش فهم متن 
تدریس 
پژوهشکده نهج البلاغه مشهد 
مدرس 
 
 
شناخت نهج البلاغه 
تدریس 
پژوهشکده نهج البلاغه مشهد 
مدرس 
 
 
هستی شناسی از دیدگاه نهج البلا 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
مدرس 
 
 
منطق منظومه 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
مدرس 
 
 
مقصد دوم شرح تجرید 
تدریس 
دانشکده اقبال لاهوری 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی1 
تدریس 
دانشکده پرستاری و مامایی 
مدرس 
 
 
متون اسلامی 
همکاری 
مجمع عالی حکمت 
عضویت رسمی 
2013/03/21 
ادامه دارد 
عضویت